BT Veri Güvenliği ve Uygulamaları

BT veri güvenliği denetimi, interaktif bilgi teknolojilerinin alt yapı ve zamanla konusunda fayda sağlayıp sağlamayacağını güvenceye almayı hedefleyen bir sistemdir. Veri güvenliği için sistem kaynaklarının verimli bir şekilde kullanımı sağlanırken kişisel verilerin gizliliğine ve korunmasına özen gösterilir. BT Veri güvenliği denetimi tamamen yasalara uyumlu bir sistemdir.

BT harf açılımı bilgi teknolojileri anlamına gelir. Bilgi teknolojileri alanında çalışma yapmak kapsamlı bir bilgi birikimi ve uzmanlık gerektiren bir birimdir. BT veri güvenliği denetimi teknik ve süreçsel kontrollerden oluşur. Bilgi teknolojileri veri tabanının tehditlere karşı korunması ve güvenlik tedbirleri ile desteklenen fiziksel kontrollerin tamamı BT kontrolleri arasındadır.

TRA pasaport vize danışmanlık, kişisel verilerin güvenli bir şekilde yakalanıp aktarılması, interaktif donanım ihtiyacının giderilmesi, veritabanı yönetimi, entegrasyon ve yazılım ile müşterilerine çözümler sunar.

Trapasaport Bilgi Güvenliği ve Gizlilik Politikası

Trapasaport kullanıcılarının ve müşterilerinin kişisel verilerinin ve özel bilgilerinin gizliliği konusunda oldukça hassas davranır. Edinilen bilginin kanuna uygun şekilde işlenmesine özen gösterilir. Trapasaport Avrupa Birliği’nin İletişim Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Mahremiyetin Korunması’na ilişkin 2002/58/EC sayılı direktifinde bildirilen temel prensipleri benimsemiştir. Türkiye’de henüz bu konuda kanuni bir düzenleme olmamasına rağmen AB direktifleri doğrultusunda hareket edilir. Trapasaport üçüncü şahıslardan veya kurumlardan aldığı bilgileri şu prensipler ile işlemekte ve saklamaktadır:

1)Trapasaport, elde ettiği tüm bilgileri kanuna uygun olarak iyi niyet çerçevesinde değerlendirir.

2)Trapasaport, bilgiyi açıkça belirlenmiş olan bir amaca yönelik olarak kullanır ve saklar.

3)Trapasaport, kullanım amacına uygun şekilde bilgi toplar.

4) Trapasaport, bilginin doğru ve güncel bir şekilde tutulmasını sağlar.

5)Trapasaport, uygulama alanına uygun olarak veri sahiplerinin veriye ulaşımı, güncellenmesi veya ulaşımın engellenmesi konusunda gerekli çalışmaları yapar.

6)Trapasaport, müşterilerinin özel tercihleri ile ilgili bilgileri gerekli süre boyunca servis ve kullanım için elinde tutar

 • Trapasaport aşağıdaki durumlarda bilgileri işleme tabi tutar:
 • Veri sahibini açık olarak bilgilendirip onay aldığı durumlarda,
 • Veri sahibinin gerçekleşmesini istediği sözleşmenin gerçekleşmesi için bilginin işlenmesi gerektiği bir durumda,
 • İşlemin yasal bir zorunluluk haline geldiği durumlarda,
 • Veri sahibinin hayatı tehlikede ise korunması amacıyla,
 • İşlemin gerçekleştirilmesi devlet, vergi polis gibi resmi makamlar tarafından kamu yararına gerçekleştirilecekse,
 • Trapasaport’un veriyi işlemek için yasal hakkı varsa bilgi işleme tabi tutulur.

Türkiye Cumhuriyeti yasaları uyarınca kişilere ait kişisel veriler ancak yasalara uygun esas ve usule göre işlenebilir. Kanunlara göre kişisel verilerin doğru olması, zamanda güncel olması, hukuka ve dürüstlük ilkelerine uygun olması, belirlenmiş açık hizmetler için işleniyor olması, bilginin işlenme amacına uygun süre kadar saklanması gerekir.

Kişilere ait veriler ve kişilerin özlük dosyaları kişinin rızası olmadan kesinlikle işlenmeyecektir. Ancak başvuru sahibinin açık bir şekilde rızası olmadığı halde verilerin işlenmesini gerektiren durumlar vardır. Bu özel durumlar şunlardır:

 • Şahsının veya bir başkasının hayatının korunması gereken durumlarda, kendi rızasını açıklayamayacak durumda olan kişilerde, rızası için hukuki bir geçerlilik tanımlanamayan başvuru sahiplerinde,
 • Belli bir sözleşmenin olması ya da ifasıyla sözleşmenin taraflarına ait olan bilginin işlenmesi gereken durumlarda,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olan hallerde,
 • Kişisel veri sorunlusunun meşru menfaatleri gereğince ilgili kişilerin hak ve hürriyetlerine zarar verilmeden işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda uygulama yapılır.

Başvuru sahiplerinin siyasi bakış açısı, etnik kökeni, ırkı, mezhebi, felsefi inancı, cinsel hayatı, sağlığı, ceza mahkûmiyeti, sendika üyeliği, biyometrik verileri, güvenlik amaçlı verileri özel nitelikli kişisel veri olarak adlandırılır. Bu verilerin kişinin rızası olmadan işlenmesi Türk Ceza Kanunu uyarınca yasaktır.

TRA Pasaport vize danışmanlık veri güvenliği denetimi kişiler ile ilgili durum tespitini en mükemmel şekilde yapar. Kişilerin ceza soruşturmaları ve dolandırıcılık gibi konularla ilgili bir özgeçmişe sahip olup olmadığı hususlarında tespit ve güvenlik konusunda uzmandır. Firma müşterilerinin verdiği tüm bilgiler gizlilik ilkeleri çerçevesinde güvenli bir şekilde saklanır. Elektronik ortamda ve fiziksel olarak tüm hizmetlerin güvenliği en iyi şekilde sağlanır.